Sešas Šavvala gavēņa dienas Pielūgsme, Pielūgsmes veidi

Ramadan AdviceAbū Ajjūbs al-Ansārī ir atstāstījis, ka Dieva Vēstnesis (s) teica: „Tam, kas gavē Ramadānā un tad to turpina ar sešām gavēņa dienām Šavvala mēnesī, būs tā, it kā viņš būtu gavējis visu gadu.” (Muslims 1163)

Šavvala mēnesis ir izcelts citu vidū ar papildus gavēņu ievērošanu, jo šis mēnesis ir tūlīt nākamais pēc Ramadāna. Sešas brīvprātīgā gavēņa dienas šajā mēnesī attiecībā pret Ramadāna gavēņiem var pielīdzināt sunna lūgšanām, kas seko pēc solā (obligātajām lūgšanām).

Thavbāns ir atstāstījis, ka Pravietis (s) teica: „Ramadāna gavēnis ir pielīdzināms desmit gavēņa mēnešiem. Seši Šavvala gavēņi ir pielīdzināmi diviem gavēņa mēnešiem. Tas viss kopā ir kā gavēšana visa gada garumā.” (Sahih Ibn Khuzaimah 2115 un sunan al-Nasa’i al-Kubraa 2860 – un autentiskumu noteicis al-Albānī)

Al-Navavī atzīmē (Sharh Sahih Muslims 8/56): „Islāma zinātnieki ir izskaidrojuši, ka tas ir tāpat, kā gavēšana veselu gadu, jo atalgojums par labajiem darbiem tiek desmitkāršoti. Tāpēc gavēšana Ramadānā ir kā gavēšana desmit mēnešus [30 dienas x 10 = 10 mēneši (parislamu.lv piezīme)], un gavēšana sešas dienas Šavvala mēnesī ir kā divus mēnešus garš gavēnis [6 dienas x 10 = 60 dienas = 2 mēneši (parislamu.lv piezīme)].”

Sešu Šavvala gavēņa dienu vērtība

1. Sešu dienu gavēšana Šavvalā pēc Ramadāna gavēņa ievērošanas dod cilvēkam atalgojumu, kas līdzinās gavēšanai vesela gada garumā.

2. Šabāna un Šavvala gavēņi ir kā sunna lūgšanas, kas tiek pildītas līdz ar piecām obligātajām lūgšanām. Gluži tāpat kā sunna lūgšanas, šie papildus gavēņi apklāj nepilnības mūsu obligātajā pielūgsmē. Tiesas Dienā mūsu brīvprātīgā pielūgsme kompensēs obligātās pielūgsmes nepilnības. Lielākajai daļai no mums ir kāds nepilnības Ramadāna gavēņu ievērošanā, un mums ir vajadzīgs kaut kas, kas šīs nepilnības apklās.

[Piezīme: Ar nepilnībām šeit nav domāta gavēņu dienu izlaišana. Domātas ir mūsu nepilnības uzvedībā, kas mazina mūsu pielūgsmes vērtību.]

3. Mūsu atgriešanās pie gavēšanas tūlīt pēc Ramadāna beigām ir zīme, ka mūsu Ramadāna gavēņi ir tikuši pieņemti. Kad Dievs pieņem mūsu pielūgsmes darbības, Viņš dod mums svētību arī turpmāk turpināt šo pielūgsmi. Kā skan sakāmvārds: Atalgojums par tikumu ir turpmāka tikumība. Tādēļ turpināt vienu labu darbu ar citiem līdzīgiem ir zīme, ka Dievs ir pieņēmis pirmo labo darbu. No otras puses runājot, ja cilvēka labajam darbam seko grēks, tā ir zīme, ka pirmais labais darbs varbūt nav ticis pieņemts.

4. Tiem, kuri ir ievērojuši Ramadāna gavēni, tiek dots Īd-ul-Fitr dienas atalgojums. Tas, ka jau drīz pēc Ramadāna izveidojam ieradumu gavēt, ir veids kā pateikties Dievam par Viņa doto svētību. Nav lielākas svētības par to, ka tiek piedoti mūsu grēki, un mēs zinām, ka Ramadāna gavēnis tiek atalgots ar cilvēka iepriekšējo grēku piedošanu.

Patiesi, Dievs ir mums pavēlējis pateikties par Ramadāna gavēņa svētību un darīt to, pieminot Viņu un visādi citādi pateicoties. Dievs saka: „ … [Viņš vēlas] lai jūs piepildītu [dienu] skaitu un lai teiktu Allāhu diženu par to, ka Viņš jūs vedis, un lai jūs [par to] pateiktos!” (Kurāns 2:185)

Gavēšana šajās Šavvala dienās ir viens no veidiem, kā pateikties Dievam par to, ka Viņš svēta mūs par Ramadāna gavēņu ievērošanu.

Ir zināms, ka daži no mūsu dievbijīgajiem priekštečiem tiecās mosties naktī, lai pildītu tahadžuda lūgšanu. Kad Dievs viņus svētīja ar pamošanos, lai viņi to varētu izpildīt, viņi mēdza gavēt nākamo dienu pateicībā par to, ka Dievs svētīja viņus ar šīs lūgšanas ievērošanu.

Reiz Vuheibam b. al-Vardam jautāja par dažādu pielūgsmes darbību atalgojumiem, un viņš atbildēja: „Nejautājiet par svētību, ko var gūt, pildot šīs pielūgsmes darbības. Drīzāk prasiet par to, kā jūs varat pateikties Dievam, ka Viņš jūs ir svētījis ar to, ka varējāt šo pielūgsmi veikt, jo Viņš ir Tas, Kurš palīdz mums to darīt.”

Mums ir jāpateicas par katru svētību, ko Dievs mums dod. Vēl jo vairāk – ja Dievs ir svētījis mūs ar to, ka pateicamies, tā pati par sevi ir tālāka Dieva svētība, par kuru pienākas tālāka pateicība. Pateicībai nav gala, un mēs nekad nevaram būt gana pateicīgi. Kad mēs atzīstam, ka pateicības nekad nevar būt pietiekami, mēs esam sasnieguši augstāko pateicības līmeni, kādu varam dot.

Kā gavēt sešās Šavvala dienās

Šajā sakarā ir dažādi viedokļi:

1. Daži islāma zinātnieki uzskata, ka ir labāk gavēt sešas dienas pēc kārtas, sākot ar otro Šavvāla dienu. Pie šī viedokļa pieturas al-Šāfī un Ibn al-Mubārak.

2. Citi pieturas pie viedokļa, ka labāk ir gavēt sešas dienas ar pārtraukumiem visa Šavvala mēneša garumā. Pie šī viedokļa pieturas Ahmad b. Hanbal un Vakī.

3. Vēl ir arī citi, kas uzskata, ka gavēņa dienas jāatliek uz vēlāku laiku Šavvala mēnesī, kas nav tuvu Īd svētkiem, jo tas ir laiks svinībām. Viņuprāt labāk ir gavēt trīs dienas mēneša vidū (ajjām al-bīd) līdz ar trīs dienām tieši pirms vai pēc tā. Pie šī viedokļa pieturas Ma’mar un Abd al-Razzaq.

Šajā visā ir iespējams zināms elastīgums. Mēs varam izvēlēties sekot tai pieejai, kurai vēlamies.

Un Dievs zina labāk.

———————–

Raksta autors: šeihs Salmans al-Oada (Sheikh Salman al-Oadah); raksts sagatavots pēc sekojošā avota materiāliem: http://en.islamtoday.net/artshow-376-3324.htm  • Atstāt komentāru