Vai islāms ir visvardarbīgākā reliģija pasaulē? (2/4) Vēsture

(raksta pirmo daļu var lasīt šeit)

ww 1Kas aizsāka Pirmo pasaules karu?

Pirmais pasaules karš: Pirmais asiņainais pasaules karš (1914-1918)

+10 miljoni mirušu karavīru. +20 miljonu ievainotu karavīru. Kas aizsāka šo karu? Francija, Krievija, Lielbritānija pret Vāciju un Austro-Ungāriju. Pārsvarā kristieši. Ne muslimi! (MS Encarta, Pirmais pasaules karš – World War I)

Kas aizsāka Otro pasaules karu?

Otrais pasaules karš: Asiņainākais karš (1939-1945)

55 miljoni mirušo. Kas aizsāka karu? Francija, Krievija, Lielbritānija pret Vāciju, Itāliju un Japānu. Pārsvarā kristieši. Ne muslimi! (MS Encarta, Otrais pasaules karš – World War II)

Otrā pasaules kara atskaņas

55 miljoni cilvēku mira karā, kurā Francija, Krievija, Lielbritānija un Savienotās Valstis cīnījās pret Vāciju, Itāliju un Japānu.

Vai jums vēl joprojām šķiet, ka islāms ir visvardarbīgākā reliģija pasaulē?

1

2

Kas aizsāka Krusta karus? Krusta kari (1096-1291)

3Miljoniem mirušo. Kas aizsāka karu? Rietumeiropas kristieši pēc pāvesta Urbāna II (Urban II) pavēles! Ne muslimi! (MS Encarta, Krusta kari – Crusades)

Kad kristieši svinēja uzvaras, viņi vienmēr nogalināja ļoti daudz muslimu (filma Debesu valstība – Kingdom of Heaven)

Kristiešu veikts karš. Nav Dieva vārdā?

Jeruzalemes aplenkšana

Rietumeiropas kristiešu armijas Pirmā krusta kara laikā 1099. gada jūnijā aplenca Jeruzalemes pilsētu. Jūlija vidū, pēc gara aplenkuma perioda, krustneši vētraini ieņēma pilsētu un apkāva daudzus tās iemītniekus. (MS Encarta, Krusta kari – Crusades)

Bībeles panti par karu

1 Tad Samuēls runāja ar Saulu: “Tas Kungs ir mani sūtījis tevi svaidīt par ķēniņu pār visu viņa tautu, pār Israēlu, un nu tagad uzklausi Tā Kunga vārdus! 2 Tā saka Tas Kungs Cebaots: Es piemeklēšu Amaleku tās pārestības dēļ, ko tas ir nodarījis Israēlam, aizsprostodams viņam ceļu, kad Israēls nāca no Ēģiptes. 3 Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini itin visu līdz pēdējam, kas vien tam pieder! Nesaudzē nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem: liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri un sievas, gan bērni un zīdaiņi, vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi!” (1965. gada revidētais Bībeles teksts latviešu valodā 1. Samuēla grāmata 15.nodaļa 1-3. Pants)4

16 “… viņi kritīs uz zobeniem: viņu zīdaiņi tiks sakapāti gabalos un viņu sievietes ar bērniem tik uzšķērsti.” (Bībele, Hozejas grāmata, 13.nodaļa 16.panta beigas – tulkotāja piezīme: šo pantu Bībeles tulkotāji ir izņēmuši no Bībeles tulkojumiem latviešu valodā un tajos šī nodaļa beidzas ar 15.pantu, bet daudzās citās valodās šis pants ir atrodams)

27 Un viņš tiem sacīja: “Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: apjozieties ikviens ar savu zobenu, pārstaigājiet nometni, iedami no vieniem vārtiem uz otriem, un nokaujiet ikviens savu brāli, savu draugu un savu tuvāku.” (1965. gada revidētais Bībeles teksts latviešu valodā 2. Mozus grāmata 32. nodaļa 27. pants)

19 Bet Tas Kungs sodīja Bet-Šemešas iedzīvotājus, tāpēc ka tie bija ielūkojušies Tā Kunga šķirstā, un Viņš lika nomirt no iedzīvotājiem septiņdesmit vīriem. Un tauta par tiem sēroja, ka Tas Kungs ar šādu bargu pārmācību bija tautu sodījis. (1965. gada revidētais Bībeles teksts latviešu valodā 1. Samuēla grāmata 6. nodaļa 19. pants)

Templieši, Hospitalieši, Teitonas bruņinieki un militāri reliģiskie ordeņi (MS Encarta, Militāri reliģiskie ordeņi – Military Religious Orders)

Nepareizi citētā Kurāna rinda 1

Kontekstā esošā rinda nedaudz pirms nepareizi citētās:

“Tie no viņiem, ar kuriem tu noslēdzi līgumu, kuri pēc tam katru reizi lauž savu līgumu un kuri nav dievbijīgi.” (Kurāns, 8:56)

Ārpus konteksta citētā rinda:

“Un sagatavojiet pret viņiem visu spēku, kuru [vien] varēsiet, un visus piesietus zirgus, iebiedējot ar tiem Allāha ienaidnieku un jūsu ienaidnieku, kā arī citus, bez tiem/izņemot viņus, kurus jūs nezināt, bet Allāhs tos zina. Un, [lai arī] ko jūs neiztērētu Allāha ceļā, jums tiks dota pilna atmaksa, nenodarot jums netaisnību.” (Kurāns, 8:60)

Kontekstā esošā rinda uzreiz pēc nepareizi citētās:

“Un, ja viņi slieksies pie pamiera, sliecies tu arī pie tā un paļaujies uz Allāhu, jo Viņš ir Tas Dzirdošais un Zinošais.” (Kurāns, 8:61)

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

Nepareizi citētā Kurāna rinda 2

Kontekstā esošā rinda nedaudz pirms nepareizi citētās:

“Tiem, kuri noliedza un novērsa citus no Allāha ceļa, Viņš padarījis viņu darbus veltus.” (Kurāns 47:1)

Ārpus konteksta citētā rinda kopā ar tām rindas daļām, kuras citējot bieži izlaiž:

“Un, kad [kaujas laukā] satiekat tos, kuri noliedza, tad [cērtiet] cirtienu pa kaklu, līdz jūs viņus pavājināsiet, un tad stipriniet važas. Un pēc tam apžēlojiet vai prasiet izpirkumu, iekams karš nenoliks savu nastu. Tā, lūk! Bet, ja Allāhs gribētu, gan uzveiktu viņus Pats, bet [tas tā ir tāpēc], lai vienus no jums pārbaudītu ar otriem. Un tiem, kuri ir krituši Allāha ceļā, Viņš nemūžam neatstās viņu darbus veltus.” (Kurāns 47:4)

(Salmāna Abu Dāvūda Kurāna interpretācijas tulkojums)

(raksta turpinājums sekos)

————————————–

Avots: https://islammyreligion.wordpress.com/2008/12/16/is-islam-the-most-violent-religion-in-the-world/  • Atstāt komentāru