Islāms un citas Dievišķās reliģijas Citas reliģijas, Kristietība, Pārliecība

Islāms tā sekotājiem nosaka par obligātu ticēt iepriekšējām dievišķajām Vēstīm un visiem Praviešiem un Vēstnešiem. Muslimam ir jāmīl un jāciena viņi visi.

mesija-vecaja-deribaAllāhs saka:

„Un tas ir Mūsu arguments, kuru Mēs devām Ibrāhīmam (Ābrahamam) pret viņa tautu. Mēs paceļam pakāpēs to, kuru vēlamies, jo tavs Kungs ir Gudrs un Zinošs. Un Mēs dāvājām viņam [t.i., Ibrāhīmam] Ishāku (Īzāku) un Jaakūbu (Jēkabu) – [viņus] abus Mēs vedām pa taisnu ceļu. Un pirms tam Mēs vedām pa taisnu ceļu Nūhu (Noasu) un no viņa pēctečiem Dāvūdu (Dāvidu) un Suleimānu (Zālamanu) un Ajjūbu (Ījabu) un Jūsufu (Jāzepu) un Mūsu (Mozu) un Hārūnu (Āronu). Un šādi Mēs atmaksājam tiem, kuri dara labu. Un Zakarijju (Cahariju) un Jahju (Jāni Kristītāju) un Īsu (Jēzu) un Iljāsu (Eliju) – visi [viņi] ir no taisnīgajiem. Un Ismāīlu (Išmaēlu) un Aljasau (Elisu) un Jūnusu (Jonasu) un Lūtu. Un katru [no viņiem] Mēs pagodinājām virs pasaulēm. Un [ļaudis] no viņu tēvu un viņu pēcteču un viņu brāļu vidus – Mēs viņus [pagodinājām], izredzējām un vedām pie taisna ceļa.” (Korāns, 6:83-87)

  • Ko Korāns saka par Mozu

Allāhs saka:

„Un piemini Rakstā Mūsu, – viņš ticis izredzēts un bijis sūtnis un pravietis.” (Korāns, 19:51)

Allāhs saka:

„Ak Mūsa! Es izredzēju tevi pār ļaudīm ar Saviem sūtījumiem un Saviem vārdiem. Ņem jel to, ko Es tev iedevu, un esi [viens] no pateicīgajiem!” (Korāns, 7:144)

Allāhs saka:

„Kā arī Mēs devām Mūsam Rakstu par pilnīgu [žēlastību] tam, kas darīja labu, kā sīku izklāstu katrai lietai, vadību un žēlastību, lai viņi ticētu sava Kunga satikšanai.” (Korāns, 6:154)

Allāhs saka:

„Un [zvēru pie Dieva], Mēs nudien esam sūtījuši Mūsu ar Savām zīmēm, [sakot]: “Izved savu tautu no tumsām gaismā, un atgādini viņiem Allāha dienas!” Patiesi, tajā gan ir zīmes katram pacietības pilnam un vienmēr pateicīgam [kalpam].” (Korāns, 14:5)

  • Ko Korāns saka par Jēzu un viņa māti, Mariju, lai Allāhs viņus slavina.

Allāhs saka:

Un [piemini], kad teica eņģeļi: “Ak Marjama (Marija)! Allāhs izredzēja tevi, attīrīja tevi un izvēlējās tevi starp visām pasauļu sievietēm!” (Korāns, 3:42)

Allāhs saka:

„Patiesi, Īsa (Jēzus) Allāha priekšā ir līdzīgs Ādamam –  Viņš radīja viņu no puteklīša, tad teica viņam: „Topi!”, un viņš tapa.” (Korāns, 3:59)

Allāhs saka:

„Ak, Raksta ļaudis! Nepārspīlējiet (nepārcentieties, nekrītiet galējībās) savā reliģijā un sakiet par Allāhu tikai patiesību: Al-Masīh (Mesija) Īsa, Marjamas dēls, ir tikai Allāha sūtnis, Viņa vārds, [kuru] Viņš nosūtījis Marjamai, un gars no Viņa [radīts pēc pavēles]. Tāpēc ticiet Allāham un Viņa sūtņiem un nesakiet: „Trīs!”, – izbeidziet – [tas] ir par labu jums [pašiem]. Allāhs ir tikai vienots Dievs! Lai top Viņš teiktin [teikts  pāri tam], lai Viņam būtu kāds bērns! Viņam pieder viss, kas debesīs, un viss, kas virs zemes, un ar Allāhu ir gana kā Rūpētāju.” (Korāns, 4:171)

  • Muslimi mīl Īsa (Jēzu) un viņa māti

Īsa svētajā Korānā ir skaidri minēts sešpadsmit dažādās vietās. Allāhs saka:

„[Atdzimšanas Dienā,] kad Allāhs sacīs: “Ak Īsa, Marjamas dēls! Piemini Manu žēlastību pret tevi un tavu māti, kad Es atbalstīju tevi ar ruhu-lqudus [Svēto garu – eņģeli Gabriēlu], [kad] tu runāji ar cilvēkiem gan šūpulī, gan pieaudzis, un kad Es iemācīju tev rakstību, gudrību, Taurātu un Indžīlu, un kad ar Manu atļauju tu veidoji ko putna veidolā (tēlā) no māla, tad iepūti tajā, un ar Manu atļauju tas tapa par putnu, un ar Manu atļauju atveseļoji aklu no dzimšanas un spitālīgo, un kad ar Manu atļauju cēli ārā (laukā) mirušos, un kad Es atvairīju no tevis Isrāīla dēlus, kad tu atnāci pie viņiem ar skaidrām zīmēm, un tie no viņiem, kuri noliedza, sacīja: “Tā ir vien skaidra burvestība!” (Korāns, 5:110)

No otras puses, Pravietis Muhameds ir nepārprotami minēts svētajā Korānā četras reizes, bet jaunava Marija, Jēzus māte, ir minēta astoņas reizes un ir pat vesela Sūra (nodaļa), kas  nosaukta par  godu viņai.

Kādā vietā Allāhs saka:

„[un tevis nebija blakus], kad eņģeļi teica: „Ak Marjama! Allāhs iepriecina tevi ar Vārdu [„Esi” – un viņš bija! t.i. Jēzus, Marijas dēls] no Viņa, kura vārds ir Al-Masīh  (Mesija), Īsa, Marjamas dēls, [kuram būs būt] godināmam šajā dzīvē un Nākošajā, un [būt vienam] no pietuvinātajiem [Allāham]!” (Korāns, 3:145)

Kā ģimene, viņi ir pieminēti Svētajā Korānā trīs reizes un viņiem sniegta privilēģija nosaucot veselu Korāna Sūru (nodaļu) viņu vārdā (Ali Imran), kas ir iegravēta ticīgo sirdīs un prātos uz mūžu.

__________________________

Autors: Abdul Rahmans Abdul Karīms Al-Šeha; avots: “Islāma izpratnes atslēga”  • Atstāt komentāru