Veselība islāmā (1/4) Veselība, Zinātne

Veselība islāmā: Visaptveroša pieeja

healthy-habits 3Vārds ‘islāms’ nāk no saknes vārda ‘sa-la-ma’, tāpat kā vārds ‘muslims’ (tas, kas seko islāma vēstij) un ‘salām’ (miers). Saknes vārds ‘sa-la-ma’ apzīmē mieru, drošību un padevību Visuaugstā Dieva priekšā. Padevība vienam vienīgajam Dievam garantē šo drošību – kad cilvēks pakļaujas Dieva gribai, pār viņu nāk šī miera un drošības sajūta. Cilvēkam ir jāsaprot, ka Dievs ir radījis visu, kas eksistē un kas nākotnē eksistēs, un ka Viņam ir vara pār itin visu. Līdz ar šo pilnīgo padevību un izpratni par Dieva varu tad arī atnāk miers – patiess, viegli sasniedzams un bezgalīgs.

Kopš laika pirmsākumiem, Dievs ir Sevi atklājis caur praviešiem un sūtņiem, kas visi atnesa vienu vēsti: pielūgt Dievu, bez līdziniekiem, bez atvasēm un bez starpniekiem. Lai gan likumi un norādījumi reizēm atšķīrās, jo tie attiecās uz konkrētām tautām kokrētos laika periodos, tomēr visu vēstnešu ticības apliecība bija viena: pielūdz Dievu un tavs atalgojums būs piepildījums šajā dzīvē un nākamajā. Septītajā gadsimtā, kad nāca pravietis Muhameds, viņa vēsts mazliet atšķīrās. Viņš aicināja pielūgt vienu Dievu, bet viņa vēsts bija adresēta visai cilvēcei. Vēsts tagad bija pabeigta un pilnīga – atklāsme visai cilvēcei uz visiem laikiem.

Islāms ir pilnīga un visaptveroša vēsts visiem tiem, kas eksistēs līdz pat Tiesas Dienai. Lai gan pravietis Muhameds (s) bija arābs, šī vēsts nav tikai arābiem, Āzijas reģionam vai trešās pasaules valstīm. Muslimi dzīvo visos kontinentos un nāk no visām rasēm un etniskajām piederībām. Muslimi dzīvo gan Ņujorkā, Sidnejā, Keiptaunā un Berlīnē, gan arī Kairā, Kualumpurā un Dubajā. Muslimi ir tikpat daudzveidīgi, cik mūsu lieliskā planēta. Islāms nav reliģija, kas akceptē tikai daļēju pašatdevi. Islāms ir dzīvesveids; islāms ir visaptverošs dzīvesveids.

Kad Dievs radīja pasauli, Viņš neatstāja to pašplūsmā, bez stabilitātes un drošības – tieši pretēji, Viņš deva vadību. Viņš deva virvi, singru un drošu, pie kuras cieši turoties, pat maznozīmīgs cilvēciņš var sasniegt diženumu un mūžīgo mieru. Muslims tiecas sekot Dieva baušļiem un dara to, sekojot Dieva vadībai viņa dzīvei – Korānam un autentiskām pravieša Muhameda mācībām un tradīcijām.

Korāns ir Dieva vadības grāmata, un pravieša Muhameda (s) tradīcijas skaidro un dažos gadījumos arī papildina šo vadību. Kā visaptverošs dzīvesveids, islāms liek uzsvaru uz labas veselības uzturēšanu un dod norādījumus, kā rīkoties, ja esi slims. Korāns ir gudrības grāmata – Dieva brīnumu un diženuma pilna grāmata, kas liecina par Viņa žēlastību un taisnīgumu.

Savā bezgalīgajā žēlastībā, Dievs ir devis mums visaptverošu dzīvesveidu, kas ietver sevī gan garīgos un emocionālos, gan arī fiziskos aspektus. Dievs radīja cilvēci vienam mērķim – lai tā pielūgtu Viņu.

“Un Es radīju džinus un cilvēkus tikai tam, lai viņi kalpotu Man [pielūgtu Mani]” (Korāns 51:56)

Islāma visaptverošā daba nozīmē ka jebkurš dzīves aspekts, vai nu tā būtu gulēšana vai mazgāšanās, lūgšanas vai darbs, var kļūt par pielūgsmi. Patiesi Dievam pakļāvies cilvēks ir pateicīgs par neskaitāmajām svētībām viņa dzīvē un vēlas slavēt Dievu un pateikties Viņam par devību, laipnību un žēlastību. Pravietis Muhameds (s) mācīja, ka mums jābūt pateicīgiem Dievam jebkurā situācijā, vai nu tā būdu laba vai slikta. Realitāte ir tāda, ka Dievs ir taisnīgs – tāpēc neskatoties uz to, kādā situācijā ticīgais atrodas, viņš zina, ka aiz tās slēpjas kas labs un kāda gudrība.

“Patiesi, ticīgā jebkura situācija ir apbrīnojama! Viss, kas notiek, ir viņam par labu. Ja viņam ir doti labi laiki, tad viņš ir pateicīgs, un tas nāk viņam par labu. Un ja viņam ir dotas grūtības, tad viņš ir pacietīgs, un tas nāk viņam par labu.” (Muslims)

Šīs pasaules dzīve ir nestabila. Katrs no mums piedzīvo dažādas dzīves fāzes: laimei seko skumji brīži, kam tad atkal seko prieks; reizēm mūsu ticība ir stipra un nesatricināma, tomēr gadās, ka gluži bez jebkāda iemesla tā krītas un tad, ar Dieva gribu, atkal lēnām ceļas augšup. Izcilas fiziskās sagatavotības un veselības periodiem seko traumas vai slimības, bet ar katru sāpju vilni un piedzīvotajām ciešanām, paties ticīgais jūt, kā mazinās viņa grēku nasta.

“Jebkad, kad muslims piedzīvo kaitējumu dēļ slimības vai kā cita, Dievs piedod viņam grēkus tāpat, kā lapas krīt no koka.” (Bukhari un Muslims)

Islāms māca mums domāt par visu cilvēku kopumā. Sekošana Dieva baušļiem un vadībai ļauj mums stāties pretī slimībām un traumām ar pacietību. Želošanās un sūdzēšanās neko nepanāks – tikai vairāk sāpju un ciešanu. Mūsu ķermenis un prāts ir uzticēti mums lietošanā, un mēs esam par tiem atbildīgi. Dieva vadība ietver itin visus dzīves aspektus – ir arī īpaši padomi, kā rīkoties veselības problēmu gadījumā, par ko mēs vairāk runāsim nākamajā šīs sērijas rakstā.

_______________________

Autors: Aiša Steisija; šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: https://www.islamreligion.com/articles/1878/health-in-islam-part-1/

(Article by: Aisha Stacey; this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at https://www.islamreligion.com/articles/1878/health-in-islam-part-1/)

_______________________

Šaja sērijā:  • Atstāt komentāru