Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā Pārliecība

Daži no pārbaudījumiem, ko neticīgais piedzīvos Tiesas dienā.

dust-storm-roars-across-field-PGrandiozajā Augšāmcelšanās dienā, augšāmceltos pārņems lielas šausmas.

“…Allāhs tikai dod viņiem atlaidi līdz dienai, kurā sastings skatieni.” (Kurāns 14:42)

To, kā neticīgais tiks augšāmcelts no sava kapa, Dievs apraksta šādi: “Dienu, kad viņi steidzīgi izies no kapiem tā, it kā viņi dotos pie uzceltiem akmens ziedokļiem, skatienus nolaiduši, [kamēr] tos pārklās pazemojums. Šī diena ir tas, kas viņiem ticis apsolīts.” (Kurāns 70:43-44)

Sirds trīsēs, apjukusi par to kāda ļauna atmaksa ir tai sagatavota:“Bet uz [citu] sejām tanī dienā būs putekļi un tās pārklās tumsība, – tie ir tie neticīgie netikļi.” (Kurāns 80:40-42)

“Un neuzskati vis, ka Allāhs ir nevērīgs pret to, ko dara netaisnīgie. Allāhs tikai dod viņiem atlaici līdz dienai, kurā sastings skatieni. Viņi steigsies, galvas pacēluši, viņu plakstiņi viņus neklausīs un viņu sirdīs būs tukšums.” (Kurāns 14:42-43)

Neticīgie tiks savākti vienkopus tādi, kādi tie piedzima – kaili un neapgraizīti – uz lielā laukuma, nosviesti uz viņu sejām, akli, kurli un mēmi:“…Mēs viņus sapulcēsim [stāvam] uz savām sejām, aklus, mēmus un kurlus. Viņu mājoklis būs Elle, – ikreiz, kad tā padzisīs, Mēs piedosim viņiem liesmas.” (Kurāns 17:97)

“Un, ja kāds novērsīsies no Mana Atgādinājuma, tad viņam būs grūta (smaga) dzīve un Augšāmcelšanās dienā Mēs piecelsim viņu [augšā] aklu.” (Kurāns 20:124)

Trīs reizes viņi “sastaps” Dievu. Pirmajā reizē viņi mēģinās sevi aizstāvēt ar veltīgiem aizbildinājumiem pret Visvareno Dievu, sakot tādas lietas kā: “Pravieši pie mums nenāca!” Lai gan Dievs Savā grāmatā atklāja:“… un Mēs nesodām [nevienu], iekams neesam sūtījuši [pie viņiem] sūtni.” (Kurāns 17:15)

“…lai jūs neteiktu – nekāds labās vēsts devējs, ne arī brīdinātājs pie mums nav nācis…” (Kurāns 5:19)

Otrajā reizē viņi izteiks savus attaisnojumus, jau atzīstot savu vainu. Pat velni mēģinās attaisnoties savos noziegumos par centieniem novest cilvēkus no pareizā ceļa:“[Cits] viņa līdzbiedrs [T.i. sātans, kas atradies tam blakus iepriekšējā dzīvē.] teiks: “Mūsu Kungs! Ne jau es viņu padarīju par pārkāpēju, bet viņš pats bija dziļos maldos!” (Kurāns 50:27)

Bet Dievs, Visu augstais un Taisnīgais, nebūs apmānāms. Viņš teiks:“Nestrīdēties (neķildojieties) Manis priekšā, jo iepriekš jau Esmu jūs brīdinājis.. Manis sacītais netop mainīts un Es neesmu nekāds apspiedējs, (“netaisnīgs pakāpē”) ar kalpiem. (Kurāns 50:28-29)

Trešajā reizē ļaunā dvēsele satiks tās Radītāju, lai saņemtu savu Darbu Grāmatu (Ibn Mādžah, Musnad, un At-Tirmidhi) – sarakstu, kurā nav izlaists it nekas.“Un tiks nolikta grāmata un tu redzēsi kā noziedznieki no tā, kas tajā, trīcēs un teiks: “Ak bēda mums! Kas ir šī grāmata, kas neatstāj neuzskaitītu ne lielu, ne mazu [lietu]?!” Un viņi atradīs [sev] priekšā visu, ko viņi ir darījuši, un tavs Kungs netaisnību nenodara nevienam.” (Kurāns 18:49)

Saņemot savus sarakstus, samaitātie tiks norāti visas cilvēces acu priekšā: “Un viņi rindām tiks nostādīti tava Kunga priekšā: “[Zvēru pie Dieva], nudien jūs atnācāt pie Mums tādi, kādus Mēs radījām jūs pirmoreiz. Taču jūs apgalvojāt, ka Mēs nekad jums tikšanos nesarīkosim.” ” (Kurāns 18:48)

Pravietis Muhammads (s) teica: “Tie ir tie, kuri neticēja Dievam!” (Sahīh Muslim) Un tie ir tie, kurus Dievs izjautās par svētībām, kuras viņi pieņēma par pašsaprotamām. Ikvienam tiks jautāts: “Vai tu domāji, ka Mēs satiksimies?” Un ikviens no viņiem atbildēs: “Nē!” Dievs viņam teiks: “Es aizmirsīšu par tevi tāpat, kā tu aizmirsi par Mani!” (Sahīh Muslim) Un tad, kad neticīgais mēģinās melot, lai izkļūtu no situācijas, Dievs aizzīmogos viņa muti un tā vietā viņa ķermeņa daļas liecinās pret viņu.

“Šodien Mēs aizzīmogosim viņu mutes un par to, ko viņi bija pelnījuši, ar Mums runās viņu rokas un liecinās viņu kājas.” (Kurāns 36:65)

Papildus pats saviem grēkiem, neticīgais nesīs atbildību arī par to grēkiem, kurus viņš būs novedis no ceļa.

“Un, kad viņiem jautā: “Ko jūsu Kungs sūtījis?” viņi atbild: “Iepriekšējo [tautu] stāstus!” Tāpēc Augšāmcelšanās dienā viņi nesīs pilnas savas nastas un daļu no to [ļaužu] nastām, kurus viņi nomaldinājuši bez jebkādām zināšanām. Jā, gan! Slikti ir tas, ko viņi nesīs!” (Kurāns 16:24-25)

Un psiholoģiskās sāpes par zaudējumu, vientulību un pamestību pievienosies fiziskajām mocībām.

“…un Augšāmcelšanās dienā Allāhs nedz runās ar viņiem, nedz paskatīsies uz viņiem, nedz viņus šķīstīs. Un viņiem būs sāpīgs sods.” (Kurāns 3:77)

Kamēr pravietis Muhammads (s) aizliks labu vārdu par visiem ticīgajiem, neatradīsies itin neviena, kas aizliek labu vārdu par neticīgo – to, kurš pielūdza viltus dievības blakus Vienīgajam, Īstajam Dievam. (Sahīh Al-Bukhāri)“…Un netaisnīgajiem nebūs ne aizstāvja, ne [arī] palīga!” (Kurāns 42:8)

Viņu svētie un garīgie padomnieki nošķirs sevi no viņiem, un neticīgais vēlēsies, kaut varētu doties atpakaļ uz šo pasauli un tiem, kas tagad atsakās no viņiem, nodarīt to pašu:“Un tie, kuri sekoja, teiks: “Kaut mums būtu vēl viena reize [iespēja.], tad mēs no viņiem atteiktos tāpat kā viņi atteicās no mums!” Šādi Allāhs viņiem parādīs viņu pašu darbus, pašiem par nožēlu. Un viņi noteikti neizies no Uguns.” (Kurāns 2:167)

Grēku pārņemtās dvēseles bēdas būs tik lielas, ka tā pat lūgsies: “Ak, Dievs, esi žēlīgs pret mani un ieliec mani Ugunī.” (Tabarani) Tai jautās: “Vai tu vēlies, lai tev būtu visa zeme pilna ar zeltu, lai tu varētu ar to samaksāt par sevis izpirkšanu?” Uz ko tā atbildēs: “Jā!” Uz ko tai atbildēs: “Tev tika prasīts kaut kas daudz vieglāks par to – pielūdz vienīgi Dievu.” (Sahīh Al-Bukhāri)

“Bet viņiem ticis pavēlēts tik vien kā kalpot Allāham, kā viendievjiem veltot Viņam [Vienam] visu [savu] kalpošanu…” (Kurāns 98:5)

 “Bet to darbi, kuri noliedza, ir kā mirāža tukšā vietā, kuru slāpju cietējs notur par ūdeni, bet kad viņš pie tā pienāk, redz, ka tā [ūdens] tur nav. Un atrod tur Allāhu, un Viņš dod viņam pilnu atmaksu. Un Allāhs ir ātrs norēķinā.” (Kurāns 24:39)

“Un Mēs ķersimies pie ik katra darba, kuru viņi ir padarījuši, un padarīsim tos par izkaisītiem puteklīšiem.” (Kurāns 25:23)

Neticīgajai dvēselei tad tās kreisajā rokā vai tai aiz muguras tiks iedots pierakstītais saraksts, kas atradās pie eņģeļiem, kuri pierakstīja katru tās darbu šajā dzīvē. “Bet tas, kuram viņa grāmata tiks iedota viņa kreisajā rokā, sacīs: “Ak, kaut jel man mana grāmata nebūtu iedota un es nezinātu, kāds ir mans rēķins.” (Kurāns 69:25-26) “Bet tas, kuram viņa grāmata tiks iedota viņam aiz muguras, tas pēc tam lūgs pēc bojāejas.” (Kurāns 84:10-11)

Visbeidzot viņam tiks pavēlēts ieiet Ellē:“Un tos, kuri noliedza, pūļiem dzīs uz Elli un, kad viņi pie tās atnāks, tiks atvērti tās vārti un tās sargi viņiem sacīs: “Vai tad pie jums nenāca sūtņi no jūsu pašu vidus, kuri lasīja jums jūsu Kunga zīmes un brīdināja jūs par tikšanos šajā jūsu dienā?!” Viņi atbildēs: “[Nāca] gan!” Taču pār noliedzējiem ir īstenojies [lemtais] soda vārds.” (Kurāns 39:71)

Pirmie, kas ieies Ellē, būs pagāni, kam sekos tie jūdi un kristieši, kas sagrozīja savu praviešu īsto reliģiju. (Sahīh Al-Bukhāri) Daži tiks aizvesti uz Elli, citi iekritīs tajā āķu sagrābti. (At-Tirmidhi) Šajā mirklī neticīgais vēlēsies, kaut viņš labāk varētu tikt pārvērsts par putekļiem, nekā plūktu šos savu ļauno darbu rūgtos augļus.

“Mēs pabrīdinājām jūs no tuva soda dienā, kad cilvēks skatīsies uz to, ko viņa rokas sagatavoja, un noliedzējs sacīs: “Ak, kaut es būtu puteklis!” (Kurāns 78:40)

________________________________

Autors: Imāms Kamils Mufti (līdzautors Abdurrahmāns Mahdi); šī raksta tulkojums ir veikts www.parislamu.lv pārraudzībā no tā angliskās versijas, kas atrodama: http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-6/ 

(Article by: Imam Kamil Mufti (co-author Abdurrahman Mahdi); this article has been translated by www.parislamu.lv from the English article at http://www.islamreligion.com/articles/406/journey-into-hereafter-part-6/)

________________________________

Šajā rakstu sērijā lasiet:

Ceļojums aizsaulē (1/8): Ievads

Ceļojums aizsaulē (2/8): Ticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (3/8): Ticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (4/8): Ticīgais Paradīzē

Ceļojums aizsaulē (5/8): Neticīgais kapā

Ceļojums aizsaulē (6/8): Neticīgais Tiesas dienā

Ceļojums aizsaulē (7/8): Neticīgais un Elle

Ceļojums aizsaulē (8/8): Noslēgums  • Atstāt komentāru